Działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości koncentrują się na stymulowaniu i kreowaniu postaw przedsiębiorczych. W ramach tak nakreślonego celu głównego Agencja realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw, kadr, instytucji otoczenia biznesu oraz regionów.

Jednocześnie Agencja angażuje się w działalność badawczo-analityczną w zakresie swoich kompetencji, mającą na celu identyfikowanie potrzeb przedsiębiorców, w szczególności MSP, celem wykorzystania tej wiedzy przy tworzeniu propozycji nowych działań na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności i rozwoju zasobów ludzkich.

PARP realizuje również działania na rzecz wspierania współpracy międzynarodowej, w tym także związanych z uczestnictwem Polski w prestiżowych Wystawach Międzynarodowych i Światowych.

Kolejnym obszarem działań Agencji w ramach przygotowanego pakietu jest ułatwienie MSP dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania. PARP uczestniczy w opracowaniu i wdrożeniu standardów funkcjonowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych oraz działa na rzecz ich upowszechnienia. PARP współpracował będzie z MG, które jest odpowiedzialne za przygotowanie i wdrożenie polityki "drugiej szansy" na rzecz upadających i zagrożonych upadłością przedsiębiorców. Działania w ramach tej polityki zmierzały będą do ograniczenia liczby upadających przedsiębiorstw oraz zwiększenia liczby przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą po raz drugi. Obecnie trwają prace nad ustaleniem instrumentów tej polityki.Osie proirytetowe Programów Operacyjnych:

  • Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii;
  • Oś priorytetowa 2: Infrastruktura sfery B+R;
  • Oś priorytetowa 3: Kapitał dla innowacji;
  • Oś priorytetowa 4: Inwestycja w innowacyjne przedsięwzięcia;
  • Oś priorytetowa 5: Dyfuzja innowacji;
  • Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym;
  • Oś priorytetowa 7: Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji;
  • Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.
  • Oś priorytetowa 9: Pomoc techniczna.

home