Przygotowanie wniosków UE
Każdy program operacyjny charakteryzuje się własną specyfiką, innymi priorytetami i zasadami wdrażania. Szanse powodzenia w uzyskaniu dofinansowania projektu mają jedynie wnioski opracowane i złożone zgodnie z wymaganiami instytucji zarządzających i pośredniczących. Nie bez znaczenia pozostaje treść merytoryczna wniosku, której przygotowanie i fachowe zaprezentowanie zwiększa prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu.
Proponujemy Państwu kompleksowe opracowanie wniosków (bądź wybranych jego elementów np. studium wykonalności czy biznes planu) w ramach wszystkich dostępnych Programów Operacyjnych w latach 2007-2013.

Zarządzanie projektami i ich rozliczanie
Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich jest tylko częścią sukcesu. Faktyczny sukces w realizacji przedsięwzięcia jest osiągnięty wtedy, gdy dany projekt zostaje rozliczony i zamknięty przez Instytucję Wdrażającą w przewidzianym terminie. Sprawne zarządzanie projektem jest zadaniem kluczowym. Posiadamy bogate doświadczenie w zarządzaniu i rozliczaniu projektów. Zdobyliśmy je realizując projekty własne oraz prowadząc przedsięwzięcia zlecone. Oferujemy Państwu usługę profesjonalnego zarządzanie projektami zarówno finansowanymi ze źródeł własnych jak i dofinansowanymi z funduszy europejskich.

Ewaluacja projektów
Oferujemy Państwu usługi oceny merytorycznej projektów we wszystkich jego fazach realizacji. Wykonujemy również ekspertyzy nowatorskich technologii oraz urządzeń z zakresu chemii przemysłowej.

Usługi doradcze
Prowadzimy usługi doradcze w zakresie sporządzania biznesplanów, restrukturyzacji przedsiębiorstw, projektowania struktur organizacyjnych i systemów zarządzania oraz opracowywania motywacyjnych systemów zarządzania i wartościowania pracy. Na bieżąco śledzimy rozwój nowoczesnych koncepcji zarządzania z różnych regionów gospodarczych starając się zaproponować najlepsze rozwiązanie usprawniające realizację Państwa przedsięwzięcia